Regulamin zakupów

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO
Fajnieitanio.pl
§1
Postanowienia ogólne
1. Sklep internetowy [dalej "Sklep"] prowadzi sprzedaż detaliczną przez Właściciela Sklepu za
pośrednictwem internetu, na podstawie niniejszego Regulaminu [dalej "Regulamin"].
2. Właścicielem Sklepu jest: Emercatus Michał Jakubiak NIP: 9521798057 ul. Walcownicza 38k, 04-921 Warszawa
adres email: sklep@fajnieitanio.pl.
3. Ilekroć w dokumencie pojawia się pojęcie Konsument – oznacza ono osobę fizyczną dokonującą
czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
4. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z klientem.
5. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest akceptacja Regulaminu przez klienta w toku składania
zamówienia poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu.
6. Ceny podane w Sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT).
7. Towary dostępne w Sklepie są wolne od wad fizycznych i prawnych.
§2
Zamówienia
1. Zamówienia można składać w następujący sposób:
a. poprzez formularz dostępny na stronie internetowej Sklepu,
b. emailem na adres dostępny na stronie internetowej Sklepu,
2. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez klienta danych pozwalających na weryfikację
klienta i odbiorcy towaru. Sklep potwierdza przyjęcie zamówienia emailem.
3. Dla stron wiążące są informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu przy kupowanym towarze w
momencie złożenia zamówienia, w szczególności: cena, charakterystyka towaru, jego cechy,
elementy wchodzące w skład zestawu, termin i sposób dostawy.
4. Informacje znajdujące się na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu
Cywilnego. Klient składając zamówienie składa ofertę zakupu określonego towaru. Do zawarcia
umowy sprzedaży dochodzi z chwilą potwierdzenia przez Sprzedawcę przyjęcia Zamówienia do
realizacji.
§3
Płatności
1. Klient ma do wyboru formy płatności określone w zakładce Formy płatności.
2. Ceny przesyłek określone są w cenniku dostawy.
3. Warunkiem wydania towaru jest zapłata za towar i przesyłkę.
§4
Wysyłka towaru
1. Zamówiony towar Sklep wysyła za pośrednictwem firm wysyłkowych (np. Poczty Polskiej lub firmy
kurierskiej).
2. W przypadku płatności za pomocą karty płatniczej, termin realizacji zamówienia jest liczony od
chwili pozytywnej autoryzacji transakcji.
3. W przypadku płatności w inny sposób niż za pobraniem, termin wysyłki wydłuża się o okres
pomiędzy złożeniem zamówienia, a datą zaksięgowania należności na rachunku bankowym Sklepu.
§5
Reklamacje
1. W przypadku niezgodności towaru z umową Klient powinien odesłać do Sklepu reklamowany towar
wraz z opisem niezgodności.
2. Sklep ustosunkowuje się do reklamacji klienta w terminie 14 dni od momentu otrzymania reklamacji.
3. Gdy realizacja uzasadnionej reklamacji wiąże się z wysłaniem Klientowi nowego towaru bądź
usunięcia niezgodności, koszty dostaw ponosi Sklep.
4. Sprzedawca zastrzega, że różnice dotyczące zdjęć Towarów, a wynikające z indywidualnych
ustawień komputera danego klienta (kolor, proporcje itd.) nie mogą być podstawą do reklamacji
towaru.
§6
Prawo odstąpienia od umowy
1. Na podstawie przepisów prawa, klient ma prawo w terminie 14 dni kalendarzowych liczonych od
dnia dostawy towaru do odstąpienia od umowy, o czym jest niniejszym informowany. Do zachowania
terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie można złożyć na
formularzu, którego wzór stanowi załącznik do ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r.
W przypadku odstąpienia od umowy koszt dostarczenia zwracanego towaru ponosi Klient.
2. W razie skutecznego odstąpienia od umowy sprzedaży, umowa jest uważana za niezawartą. klient
zobowiązany jest do zwrotu zakupionego towaru, niezwłocznie, nie później niż w terminie 14
(czternaście) dni.
3. W terminie 14 dni od odstąpienia przez klienta od umowy Właściciel Sklepu zwraca klientowi
zapłaconą kwotę.
4. Prawo odstąpienia nie przysługuje klientowi w przypadkach określonych w ustawie:
Dotyczy to umów:
 świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą
konsumenta, który przed rozpoczęciem świadczenia został poinformowany o tym, że po jego
spełnieniu utraci prawo do odstąpienia od umowy – np. korepetycje udzielane przez internet;
 w których cena lub wynagrodzenie zależą od wahań na rynku finansowym, niezależnych od
przedsiębiorcy i mogących wystąpić przed upływem terminu na odstąpienie od umowy – np.
sprzedaż walut obcych;
 w których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według
specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb – np.
zamówienie w e-sklepie koszulki z zaprojektowanym przez siebie nadrukiem;
 w których towar szybko ulega zepsuciu lub ma krótki termin przydatności do użycia – np.
artykuły spożywcze: owoce, warzywa, nabiał;
 w których przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu,
której po otwarciu nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub higienę, jeżeli
opakowanie to zostało otwarte po dostarczeniu, np. soczewki kontaktowe;
 w których przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój
charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami – np. paliwo wlane do
samochodu;
 w których przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, jeśli ich cena została uzgodniona
podczas zawarcia umowy sprzedaży, dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni,
a wartość zależy od wahań na rynku, pozostających poza kontrolą przedsiębiorcy – np.
wysokogatunkowe wina kolekcjonerskie lub whisky;
 w których konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca przyjechał do niego w celu
dokonania pilnej naprawy lub konserwacji – np. dostrojenie odbiornika telewizyjnego;
 w których przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy
komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli zostało ono otwarte po
dostarczeniu – np. zdjęto folię ochronną z fabrycznie nowej gry komputerowej;
 o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
 zawartych w drodze aukcji publicznej – np. zakup rzeźby w domu aukcyjnym;
 o świadczenie usług hotelarskich, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług
związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli
w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi – np. zakup biletu na koncert.
§7
Ochrona prywatności
1. Administratorem danych osobowych jest Właściciel Sklepu.
2. Dane osobowe przekazane Właścicielowi Sklepu podawane są dobrowolnie, z tym jednak
zastrzeżeniem, że niepodanie określonych tych danych uniemożliwia złożenie i realizację zamówienia
klienta.
3. Klient może również wyrazić odrębną zgodę na otrzymywanie od Sklepu materiałów reklamowo -
promocyjnych, w tym biuletynu handlowego.
4. Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, żądania zaprzestania
ich przetwarzania oraz sprzeciwu wobec ich przetwarzania.
5. Po dokonaniu wysyłki zakupionego towaru, Sklep w ramach realizacji umowy z Kupującym jest
zobowiązany przesłać Kupującemu na adres poczty elektronicznej zaproszenie do wypełnienia ankiety
w celu zbadania jego opinii o przeprowadzonej transakcji. Kupujący jest uprawniony, jednak nie
zobowiązany do jej wypełnienia.
§8
Własność intelektualna
1. Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej
Sklepu (w tym zdjęć i opisów towarów) bez pisemnej zgody Sklepu.
§9
Wejście w życie i zmiany Regulaminu
1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu.
2. Niniejszy Regulamin może zostać zmieniony, a informacja o zmianach Regulaminu zostanie
przesłana klientom na adres email wskazany w zamówieniu na 14 dni przed wejściem w życie
zmienionego Regulaminu.
3. Dodatkowo zmiany Regulaminu zostaną opublikowane na stronie Sklepu na 14 dni przed wejściem
w życie nowego Regulaminu.
4. Wszystkie zamówienia przyjęte przez Właściciela Sklepu do realizacji przed dniem zmiany
Regulaminu są realizowane na podstawie regulaminu, który obowiązywał w dniu składania
zamówienia przez klienta.
5. W razie, gdy klient nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie
Właściciela Sklepu w ciągu 14 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy od home.pl